Trojsten

NADÁCIA TROJSTENU


Dokumenty

Zakladnym dokumentom definujucim cinnost Nadacie su Stanovy Nadacie. Dalsie tu uvedene dokumenty dalej vysvetluju Stanovy a realizaciu niektorych ustanoveni.


Stanovy Nadacie TROJSTENu

I. MISIA

Nadacia TROJSTENU (dalej "Nadacia") je volne neziskove zdruzenie osob zaoberajuce sa ziskavanim a rozdelovanim financnych prostriedkov pre vybrane stredoskolske korespondencne seminare na Slovensku.

Nadacia posobi v ramci obcianskeho zdruzenia TROJSTEN (dalej "zdruzenie"). Jej clenovia su zaroven clenmi zdruzenia a vztahuju sa na nich ustanovenia Stanov zdruzenia.

II. CLENSTVO

Clenom Nadacie sa stava kazdy prispievatel dnom registrovania prispevku Nadaciou. Vyska prispevku je dobrovolna, minimalna hodnota rocneho prispevku vsak musi byt aspon ekvivalent 1 USD. Odporucana vyska prispevku je jedno promile rocneho prijmu prispievatela.

Clenstvo v Nadacii zanika dnom 31.12. roku, v ktorom prispievatel neuhradil svoj clensky prispevok. Clenstvo v Nadacii moze zaniknut aj na ziadost prispievatela.

III. SPRAVNE ORGANY

Najvyssim organom Nadacie je trojclenna Spravna rada. Clenom Spravnej rady sa moze stat kazdy plnolety clen Nadacie. Funkcne obdobie Spravnej rady je dvojrocne. Clenom Spravnej rady mozno byt nanajvys dve za sebou iduce funkcne obdobia. Spravna rada je volena vo volbach elektronickym hlasovanim clenov Nadacie.

Volby Spravnej rady na nove funkcne obdobie zabezpecuje Spravna rada. Clenovia Nadacie, ktori maju zaujem kandidovat na clenov Spravnej rady musia do dvoch tyzdnov pred konanim volieb oznamit svoj zaujem. Dva tyzdne pred volbami Spravna rada uzatvori kandidatku pre volby a oboznami vsetkych clenov Nadacie so zoznamom kandidatov a pravidlami volieb.

Kazdy clen Nadacie moze hlasovat prave za dvoch kandidujucich clenov Nadacie. Clenmi Spravnej rady sa stavaju traja kandidati s najvyssim poctom hlasov. V pripade rovnosti poctu hlasov rozhoduje opakovana volba uz len so spornymi kandidatmi. V pripade opakovanej rovnosti hlasov rozhoduje los. Volby su platne, ak je v prvom kole odovzdanych aspon 5 hlasov. Volby trvaju vzdy 4 dni.

Funkcne obdobie Spravnej rady mozno ukoncit predcasne, ak o jej odstupenie poziada aspon polovica clenov Nadacie. V takomto pripade Spravna rada zabezpeci mimoriadne volby novej Spravnej rady.

Ak sa pocas funkcneho obdobia Spravnej rady vzda jeden z jej clenov svojho clenstva, moze za seba navrhnut nahradnika z pomedzi clenov Nadacie. Ak zvysni dvaja clenovia Spravnej rady s tymto navrhom suhlasia, navrhnuty nahradnik sa stava pravoplatym clenom Spravnej rady pre zvysok funkcneho obdobia. V inom pripade Spravna rada zabezpeci doplnujuce volby alebo mimoriadne volby novej Spravnej rady.

Ulohou Spravnej rady je predovsetkym:

Vykonnym predstavitelom Nadacie je jej Tajomnik. Tajomnika vymenuva Spravna rada a zaroven ho splnomocnuje konat v zmysle rozhodnuti Spravnej rady. Ulohou Tajomnika je predovsetkym: Tajomnikom moze, ale nemusi byt jeden z clenov Spravnej rady. Tajomnik moze, ale nemusi byt clenom Nadacie.

IV. FINANCNE PROSTRIEDKY

Jedinym financnym zdrojom Nadacie su clenske prispevky jej clenov a zisky z ulozenia tychto prostriedkov na penaznych uctoch.

Financne prostriedky Nadacie su urcene najma na podporu tychto korespondencnych seminarov:

Na zaklade ziadosti clenov Nadacie moze Spravna rada rozhodnut o podpore Nadacie aj pre ine stredoskolske korespondencne seminare. Financne prostriedky Nadacie nemozu byt okrem ucelovo viazanych prispevkov korespondencnym seminarom pouzite na iny ucel, s vynimkou poplatkov za vedenie penazneho uctu, poplatkov za bankovy prevod penazi, postovne, prip. dalsich administrativnych vydavkov spojenych s cinnostou Nadacie. Financne prostriedky Nadacie nemozu byt pouzite na nadobudanie majetku Nadacie.

Opravnenost pouzitia prostriedkov schvaluje Tajomnik Nadacie a kontroluje raz rocne Spravna rada Nadacie. Dokumentacia o financnych prispevkoch a vydavkoch je udrziavana aj na www stranke Nadacie a je pristupna clenom Nadacie.

Spravna rada rozhoduje dvakrat rocne (v mesiacoch oktober a februar) o rozdeleni financnych prostriedkov medzi jednotlive korespondencne seminare. Spravna rada rozhoduje v sulade s vykonavacimi predpismi na zaklade pisomnych navrhov podanych korespondencnymi seminarmi a pripadnych dalsich konzultacii. Spravna rada schvali a zverejni vykonavacie predpisy pred terminom podania navrhov.

Spravna rada oznami pred terminom podania navrhov predpokladanu vysku prispevku pre dane obdobie. Spravna rada dba o to, aby z dlhodobeho hladiska seminare dostali mnozstvo financnych prostriedkov zodpovedajuce pomeru urcenemu clenmi Nadacie; v konkretnom obdobi vsak financne prostriedky nemusia byt rozdelene v tomto pomere. Pomer sa urcuje dlhodobym prieskumom, prebiehajucim sucasne so zbierkou financnych prostriedkov.

Nadacia nemusi rozdelit vsetky ziskane financne prostriedky, nevyuzite financne prostriedky zostavaju na uctoch Nadacie. Prispevky korespondencnym seminarom su ucelovo a terminovo viazane rozhodnutim Spravnej rady. V odovodnenych pripadoch moze Spravna rada povolit pouzitie prostriedkov na iny, ako povodne schvaleny ucel, predlzit termin, alebo moze dodatocne navysit prostriedky urcene na konkretny ucel. Nevyuzite prostriedky su korespondencne seminare povinne vratit Nadacii.

Nadacia svojimi financnymi prispevkami podporuje najma

Financne prostriedky Nadacie nesmu byt pouzite na priame vyplatenie financnych odmien.

Financne prostriedky Nadacie obvykle nie su urcene na bezne prevadzkove naklady korespondencnych seminarov, ako su naklady za ubytovanie a stravu ucastnikov sustredeni, rozmnozovanie a postovne. V pripade prebytku financnych prostriedkov, pripadne dlhodobych financnych problemov korespondencnych seminarov, vsak mozu byt financne prostriedky pouzite aj na tieto ucely.

V. UCTOVNICTVO NADACIE

Nadacia pouziva dva ucty - jeden vedeny v USA v USD, jeden vedeny na Slovensku v SKK. Ucet v USA je osobnym uctom vedenym na meno jedneho z clenov Spravnej rady, na tomto ucte nesmu prebiehat transakcie nesuvisiace s cinnostou Nadacie. Ucet na Slovensku je uctom, ktory Zdruzenie zriadi pre potreby Nadacie.

Spravna rada v sucinnosti so Zdruzenim moze rozhodnut o zriadeni dalsich uctov na prechodne obdobie (napr. terminovane vklady a pod.).

Spravna rada zodpoveda za vsetky transakcie na uctoch Nadacie. Spravna rada zabezpeci vsetky potrebne uctovne doklady sucisiace s cinnostou Nadacie pre ucely Zdruzenia.

VI. ZAVERECNE A PRECHODNE USTANOVENIA

Tieto stanovy nadobudaju ucinnost dnom 1.10.1999, zmeny prijate hlasovanim v dnoch 19.-22.11.2002 nadobudaju ucinnost 1.12.2002.

O zmene alebo doplneni stanov mozu na zaklade navrhu Spravnej rady rozhodnut clenovia Nadacie elektronickym hlasovanim nadpolovicnou vacsinou zucastnenych. Platne hlasovanie trva aspon 4 dni a musi sa ho zucastnit aspon 5 clenov Nadacie.

Nadacia zanika z vole aspon dvoch tretin svojich clenov. Tito musia svoje rozhodnutie oznamit Spravnej rade Nadacie. V pripade zaniku budu vsetky ucty Nadacie zrusene a zvysne financne prostriedky budu prevedene na ucet obcianskeho zdruzenia TROJSTEN.

Financne prostriedky Nadacie pochadzajuce z clenskych prispevkov v rokoch 1999, 2000, 2001 a 2002 sa rozdelia rovnakym dielom medzi KMS, FKS a KSP.


Posledná zmena: 19.10.2006
Webmaster: